Koszyk
Ilość w koszyku: 0 = 0.00 zł
www.biurpol.poznan.pl - artykuły biurowe

Regulamin sklepu

REGULAMIN Sklepu internetowego biurpol-sklep.pl
  
 • Sprzedający – BiurPol Czempińscy Spółka Jawna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejesteru Sądowego pod numerem KRS 0000133453;
 • Klient – korzystający ze Sklepu Internetowego po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl towary i wyśle je na adres wskazany przez Klienta;
 • Biuletyn – gazetka (elektroniczna) przesyłana za pośrednictwem Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów;
 • Baza – baza danych Sprzedającego zawierająca informacje o przeprowadzonych transakcjach, towarach, które są oferowane w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl, jak również na temat Klientów oraz osób, którym przyznane zostały uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w tym także dane osobowe niezbędne dla obsługi Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w tym zwłaszcza dla realizacji zamówień;
 • Koszyk – panel Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówionych towarów takie jak ich rodzaj, ilość, itp;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Porozumienie – pisemna umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca warunki nabywania towarów u Sprzedającego przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Po prawidłowym zalogowaniu się i zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Klient może składać zamówienia na wybrane przez siebie towary 24 godziny na dobę, podając przy tym podstawowe dane do realizacji zamówienia.

2. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny poprzez uzycie przycisku "Potwierdź zamówienie".

3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bez prawa do roszczeń ze strony Klienta w przypadku, gdy z powodu błędów lub niedokładności w podanym adresie dostawa nie doszła do skutku.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 7-14 dni roboczych od chwili przesłania zamówienia, nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym w przypadku zamówień złożonych do godziny 16, w godzinach wskazanych przez Klienta jako godziny pracy Klienta jednak nie inne niż godziny pracy Sprzedającego, pod warunkiem, że zamawiany towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.

5. Dostawa towarów na terenie Poznania i najbliższych okolic odbywa się na koszt Sprzedającego przy osiagnięciu minimum logistycznego. Jeśli Zamawiający nie złoży zamówienia conajmniej 250zł netto, Sprzedający może naliczyć prowizje w wysokości 20% wartości zamówienia traktując to zamówienie jako sprzedaż detaliczną.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

8. Dostawa papieru ksero na terenie Miasta Poznań odbywa się na zasadach ogólnych. Dostawa papieru w inne miejsca odbywa się w 2 możliwościach:

 • do 10 ryz - firma kurierska - wg. opłat naliczonych automatycznie
 • powyżej 10 ryz - firma kurierska - możliwe dodatkowe opłaty za wysyłkę (przy wcześniejszym uzgodnieniu Sprzedającego z Klientem).

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za transport produktów ponadgabarytowych przy jednoczesnym ustaleniu i wynegocjowaniu opłaty z Klientem.

§ 2. Dostępność towarów

1. Pomimo dokładanych starań, informacja o towarze w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.

2. Po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

3. Towary dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3. Zmiany zamówienia

1. Poza przypadkami opisanymi w § 2 Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar.

2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta w dowolny sposób, zmiana jest wiążąca wówczas, gdy Biuro Obsługi Klienta potwierdzi takie zmiany mailem.

3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.

§ 4. Ceny towarów

1. Ceny towarów dostępne są w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl

Ceny te:

 • są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w odpowiedniej stawce,
 • podawane są w złotych polskich,

2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedający może bez powiadomienia dokonywać zmian towarów uwidocznionych w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.

§ 5. Zapłata ceny, formy płatności

1. Sposoby zapłaty:

 • zapłata gotówką przy dostawie
 • przedpłata na konto bankowe:BiurPol Czempińscy Sp.J.
  ul. Węglowa 1/3
  60-122 Poznań
  nr rachunku 21 2030 0045 1110 0000 0008 0140
 • poprzez serwis platnosci.pl

2. Zamwówienie płatne za pobraniem jest realizowane niezwłocznie, natomiast zamówienie płatne przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych - po zaksięgowaniu wpłaty wartości całego zamówienia na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w teminie 30 dni od złożenia zamówienia.

 

§ 6. Warunki reklamacji, uprawnienia z gwarancji

1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.

2. Prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji wygasa z upływem dwóch lat od momentu odbioru towaru.

3. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację oraz zawiadomić Biuro Obsługi Klienta. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu.

4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem

 • dokona naprawy towaru,
 • obniży cenę reklamowanego towaru, albo
 • zwróci cenę towaru.

6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar

 • posiada wady fabryczne;
 • został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
 • jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.

 

§ 7. Rękojma 

1. Za wady fizyczne i prawne sprzedanych towarów Sprzedający odpowiada na zasadzie rękojmi.

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że kupiona rzecz ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstapnieu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie.

3. Klient może zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w ten sposób jest niemozliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na wskazany adres reklamacyjny oraz na koszt Sprzedającego,  a jezeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie jej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedającemu rzecz w miejscu, w którym się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest uprawniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

6. Koszt naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

7. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta wadliwą rzecz.

8. Sprzedający w terminie czternastu dni odpowie na oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.

9. Sprzedający w terminie trzydziestu dni ustosunkuje sie do każdego innego oświadczenia Klienta, którego nie dotyczy wskazany w Kodeksie Cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Klienta.

10. Sprzedający odpowiada za rzecz z tytułu rekojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

11. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolna od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi.

12. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, termin do wykonywania uprawnień zostaje zawieszony do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.

13. W razie postepowania mediacyjnego, termin wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub beskutecznego zakończenia mediacji.

14. Do wykonywania uprawnień z tytułu rekojmi za wady prawne rzeczy bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżali Klient dowiedział się o istnieniu wady na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osoba trzecią zostało uprawomocnione.

15. Upływ terminów do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonuwania uprawnień z tytułu rekojmi, jeżeli Sprzedający wadę zataił.

16. w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on zażądać naprawienia szkody, którą poniósł poprzez zawarcie umowy, a w szczególności może zażądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu.

17. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.
 

§ 8. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, zwrot towaru

1. Klient ma prawo od umowy sprzedaży odstąpić oraz zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówionego towaru – pod warunkiem odesłania na adres Sprzedającego we wcześniej uzgodnionym z Biurem Obsługi Klienta terminie nie używanych towarów w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach nie noszących śladów uszkodzenia na własny koszt.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Sprzedający zwróci na podane konto Klienta otrzymaną wcześniej zapłatę.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu załączonym do niniejszego regulaminu - POBIERZ PLIK FORMULARZA.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

 

§ 9. Newsletter

1. Klient będzie miał możliwość otrzymywania newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.

2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 10. Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta ze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Bazie oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy biurpol-sklep.pl.

5. Dane osobowe znajdujące się w Bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych w Bazie następuje w terminie do 2 lat od realizacji ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta lub wskazane przez Klienta osoby.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania ze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby BiurPol Czempińscy Sp.J.

5.Konsument może również skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów - np. przy uzyciu unijnej platformy ODR dostępnej na platformie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub dokunując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04 października 2017r.

7. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie Internetowym biurpol.poznan.pl. 

Wróć
Copyright © 2018 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart™
Back to top