Koszyk
Ilość w koszyku: 0 = 0.00 zł
www.biurpol.poznan.pl - artykuły biurowe

Regulamin sklepu

REGULAMIN "Sklepu internetowego biurpol-sklep.pl
  
 • Sprzedający – właściciel Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, którym jest: BiurPol Czempińscy Sp.J.
 • Klient – korzystający ze Sklepu Internetowego po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl towary i wyśle je na adres wskazany przez Klienta;
 • Biuletyn – gazetka (elektroniczna) przesyłana za pośrednictwem Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów;
 • Baza – baza danych Sprzedającego zawierająca informacje o przeprowadzonych transakcjach, towarach, które są oferowane w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl, jak również na temat Klientów oraz osób, którym przyznane zostały uprawnienia do korzystania ze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w tym także dane osobowe niezbędne dla obsługi Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w tym zwłaszcza dla realizacji zamówień;
 • Koszyk – panel Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówionych towarów takie jak ich rodzaj, ilość, itp;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Porozumienie – pisemna umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, określająca warunki nabywania towarów u Sprzedającego przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Po prawidłowym zalogowaniu się i zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Klient może składać zamówienia na wybrane przez siebie towary 24 godziny na dobę, podając przy tym podstawowe dane do realizacji zamówienia.

2. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.

3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bez prawa do roszczeń ze strony Klienta w przypadku, gdy z powodu błędów lub niedokładności w podanym adresie dostawa nie doszła do skutku.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 7-14 dni roboczych od chwili przesłania zamówienia, nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym w przypadku zamówień złożonych do godziny 16, w godzinach wskazanych przez Klienta jako godziny pracy Klienta jednak nie inne niż godziny pracy Sprzedającego, pod warunkiem, że zamawiany towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.

5. Dostawa towarów na terenie Poznania i najbliższych okolic odbywa się na koszt Sprzedającego przy osiagnięciu minimum logistycznego. Jeśli Zamawiający nie złoży zamówienia conajmniej 250zł netto, Sprzedający może naliczyć prowizje w wysokości 20% wartości zamówienia traktując to zamówienie jako sprzedaż detaliczną.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.

8. Dostawa papieru ksero poza Poznań i najbliższe okolice odbywa się na zasadach ogólnych. Dostawa papieru w inne miejsca odbywa się w 2 możliwościach:

 • do 10ryz firma kurierska (maksymalny zakup i transport firmą kurierską)
 • powyżej 140ryz transportem zewnętrznym na koszt Sprzedającego

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za transport produktów ponadgabarytowych przy jednoczesnym ustaleniu i wynegocjowaniu opłaty z Kupującym.

§ 2. Dostępność towarów

1. Pomimo dokładanych starań, informacja o towarze w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.

2. Po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

§ 3. Zmiany zamówienia

1. Poza przypadkami opisanymi w § 2 Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar.

2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta w dowolny sposób, zmiana jest wiążąca wówczas, gdy Biuro Obsługi Klienta potwierdzi takie zmiany mailem.

3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.

§ 4. Ceny towarów

1. Ceny towarów dostępne są w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl

Ceny te:

1. są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w odpowiedniej stawce,

2. podawane są w złotych polskich,

3. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedający może bez powiadomienia dokonywać zmian towarów uwidocznionych w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.

§ 5. Zapłata ceny, formy płatności

 • zapłata gotówką przy dostawie
 • przedpłata na konto bankowe:BiurPol Czempińscy Sp.J.
  ul. Węglowa 1/3
  60-122 Poznań
  nr rachunku 21 2030 0045 1110 0000 0008 0140
 • poprzez serwis platnosci.pl

 

§ 6. Warunki reklamacji, uprawnienia z gwarancji

1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.

2. Prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji wygasa z upływem 6 miesięcy od odbioru towaru.

3. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację oraz zawiadomić Biuro Obsługi Klienta. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu.

4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:

 1. dokona naprawy towaru,
 2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
 3. zwróci cenę towaru.

6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:

 1. posiada wady fabryczne;
 2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
 3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.

8. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

§ 7. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, zwrot towaru

1. Klient ma prawo od umowy sprzedaży odstąpić oraz zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zamówionego towaru – pod warunkiem odesłania na adres Sprzedającego we wcześniej uzgodnionym z Biurem Obsługi Klienta terminie nie używanych towarów w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach nie noszących śladów uszkodzenia na własny koszt.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Sprzedający zwróci na podane konto Klienta otrzymaną wcześniej zapłatę.

§ 8. Newsletter

1. Klient będzie miał możliwość otrzymywania newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.

2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 9. Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta ze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Bazie oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy biurpol-sklep.pl.

5. Dane osobowe znajdujące się w Bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych w Bazie następuje w terminie do 2 lat od realizacji ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta lub wskazane przez Klienta osoby.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania ze Sklepu Internetowego biurpol-sklep.pl z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym biurpol-sklep.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby BiurPol Czempińscy Sp.J.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2010r.

6. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie Internetowym biurpol.poznan.pl. 

Wróć
Copyright © 2017 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart™
Back to top